Reka Tisa

rivers

Tisa je srednjeevropska reka i najduža pritoka reke Dunav. Tisa izvire u Ukrajini, na Karpatima u oblasti Bukovina. Protiče kroz Ukrajinu, Rumuniju, Slovačku, Mađarsku i Srbiju. U Srbiji se, kod Starog Slankamena, Tisa uliva u Dunav.

Tisa ima dužinu od 1 358 kilometara. Površina njenog sliva iznosi 157 186 kvadratnih kilometara. Najveća pritoka reke Tise je reka Mureš, a potom slede Begej, Bodrog, Zlatica, Kereš, Samoš i Šajo.

Tisa izvire u šumovitom karpatskom masivu Karmarošu. Izvorište čine dva kraka, koja potiču sa visina od preko 1 600 metara. Tisa nastaje od Crne i Bele Tise. Crna Tisa dugačka je 49, a Bela Tisa 34 km. Tokovi dveju reka sastaju se kod Novoselice. Odatle Tisa teče u pravcu zapada do Samoša. Odatle pravi zaokret ka severozapadu, a potom naglo na tromeđi Ukrajine, Slovačke i Mađarske kod Čapa u pravcu jugozapada. Nedaleko od Solnoka tok Tise se usmerava prema jugu. Taj pravac zadržava sve do svog ušća u Dunav kod Starog Slankamena. Tisa ulaskom u ravnicu kod Nađseleša obrazuje mnoštvo meandara i mrtvaja. Kod Vašarošnamenja u Tisu se uliva reka Samoš, a kod Tokaja reka Bodrog. Dalje nizvodno u Tisu se ulivaju reke Šaj, Eger i Zađva. Ovde ona dobija veće količine vode, što izaziva plavljenje i formiranje močvara. Kod Segedina u Tisu se uliva reka Mureš, njena najsnažnija pritoka.

Pritoke Tise u Vojvodini su sa banatske strane : Zlatica, Galacka i Begej, a sa bačke strane : Kereš, Čik, Veliki kanal i Jegrička. Pritoke Tise u Banatu su kanalisane i priključene u hidrosistem Dunav – Tisa – Dunav.

Tisa je u planinskom delu toka bistra i brza reka. Nedostatak jezera u oblastima Karpata utiče na to da su varijacije nivoa vode u Tisi izuzetno velike, sa tipično tri godišnja poplavna perioda. Ukoliko se visok nivo vode u Tisi poklopi sa sličnom situacijom u Dunavu, Tisa nadire uzvodno, što izaziva velike poplave. Jedna takva bila je 1879 . godine razorna za grad Segedin. Austro – ugarske vlasti su, u periodu od 1846 . do 1880 . godine, organizovale regulaciju toka reke Tise. Pri tom je njen tok smanjen za 450 kilometara. Osim toga, izgrađen je najveći sistem zaštite od poplava u Evropi. Osamdesetih godina je u Mađarskoj izgrađeno veštačko jezero Tisa, sa namerom da se pomogne u regulaciji toka i posebno u zaštiti od poplava. Ovo je jezero je ubrzo postalo veoma popularna turistička destinacija u Mađarskoj. Nakon sačinjenih preseka, dužina Tise smanjena je sa 1 429 km na 977 km. Projekat iz 1949 . godine predviđao je savremenu regulaciju Tise sa 6 stepenika. Jedna od njih izgrađena je u Srbiji, kod Novog Bečeja. Ovo međutim nije u potpunosti rešilo pitanje zaštite od poplava.

Vodoprivredni značaj Tise je uglavnom meliorativni i plovidbeni. Plovidba na Tisi ima međunarodni značaj. Ribolov na ovoj reci nije ni približno zastupljen kao nekada, pa je Tisa po bogatstvu ribe ispred Dunava. Danas je na toku Tise kroz Vojvodinu razvijen privredni i sportski ribolov.

Tisa je bogata ciprinidnim vrstama riba, kao što su : šaran, deverika, bela riba, kao i alohtonim vrstama, kao što su : tostolobik, amur, srebrni karaš, babuška … Od grabljivaca u Tisi najznačajniji su som, štuka i smuđ.

U priobalju reke Tise nalaze se bogata lovišta, posebno krupne divljači, gde je najbrojnija i najkvalitetnija populacija srneće divljači. U starim šumama, oko meandara i starih korita, nalaze se velike populacije divljesvinje. Na obradivim površinama borave zečevi i fazani, kao i poljske jarebice. Od predatora se ističu lisica, divlja mačka, šakal, jazavac i kuna zlatica.

Tisa u Srbiju ulazi niže grada Segedina i teče između Bačke i Banat u dužini od 164 kilometara. Kod Bačkog Gradišta Tisa ulazi na teritoriju Šajkaške, gde se vode Velikog bačkog kanala i Tise spajaju. Od šajkaških naselja na sadašnjem toku reke ostao je samo Titel. Kod Čuruga su, presecanjem toka reke, nastale mrtvaje Vrbica, Vranjak i Komonj. Kod Titela se nalazi rečno ostrvo, izuzetna retkost na toku reke Tise. Tisa se uliva u Dunav kod Starog Slankamena.

Na svom putu kroz Srbiju Tisa protiče kroz nekoliko veoma atraktivnih mesta. Na samom ulazu u Srbiju nalazi se Kanjiža, poznata po jednoj od najstarijih banja u Srbiji. Banja potiče još iz vremena Austro – Ugarske, kada su pastiri slučajno otkrili izvor termomineralne vode. Bečej poseduje jednu od najvećih kulturno – istorijskih atrakcija Vojvodine. To je dvorac Fantast, koga je izgradio poznati veleposednik Bogdan Dunđerski. Izgrađen je u periodu od 1919 . do 1923 . godine i predstavlja mešavinu različitih neostilskih formi netipičnih za naše prostore. Sam toranj i ugaone kule građene su u stilu neogotike, dok su oba ulaza građena u stilu neoklasicizma. Dvorac je ograđen niskim zidom sa dvema monumentalnim kapijama od kovanog gvožđa. U blizini sela Aradac, nedaleko od Zrenjanina, nalazi se poznato kupalište na reci Tisi. Tokom leta na ovo kupalište dolazi veliki broj ljudi. tisa se kod Starog Slankamena uliva u Dunav. Prema legendi, na ovom mestu sahranjen je hunski vojskovođa Atila Bič Božiji. Osim toga, Stari Slankamen poseduje i druge znamenitosti. Ovde se nalazi veoma popularna banja, kao i nekoliko ostataka građevine iz srednjeg veka. Naročitu atrakciju reke Tise predstavlja Tiski cvet. Ovo je insekt koji spada u vodene cvetove. Dugačak je 8 – 12 cm, a razmak krila mu je 6 – 7 cm. Ova vrsta je poznata kao najveća vrsta vodenih cvetova u Evropi. Tisa „ cveta “ sredinom juna, a „ cvetanje “ koje se dešava uvek uveče traje petnaestak dana. Tada se na površini Tise na delu sa glinovitim koritom pojavljuju larve mužjaka, iz kojih se za par sekundi izlegu insekti. Odmah zatim se pojavljuju i larve ženki, anakon toga počinje pasovni „ svadbeni let “, posle čega mužjaci ubrzo uginu.

Tisa je reka koje su se ljudi plašili, ali su je oduvek voleli i poštovali. I ona je zaista takva, vrednja ljubavi i poštovanja. Sa svojim okruženjem Tisa formira prelepi ambijent, stvoren za uživanje. Ljubitelji reka se uvek vraćaju na Tisu, a svakim odlaskom sa nje ostaju im nezaboravne uspomene.